Abdijkerk

Organisatie

LOCATIECOMMISSIE
De locatiecommissie gaat over het beleid en de dagelijkse praktijk binnen de locatie Abdijkerk. Daaronder zijn diverse Werkgroepen actief om het beleid vorm te geven en uit te voeren.
Voorzitter: Petra Oudshoorn E-mail: pboudshoorn@xs4all.nl

KERKELIJK BUREAU
Parkstraat 32 - 2514 JK Den Haag, tel. 070 3858707, E-mail pgdh@xs4all.nl.
Openingstijden: maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur, vrijdag 08.30-12.00 uur.

SECRETARIAAT (SCRIBAAT)
Henk Oosten, T 06-30984979 E hjoosten@kpnplanet.nl. Dit is het adres voor attestaties, trouw-, geboorte- en overlijdenskaarten.

LEDENADMINISTRATIE
Mevr. T.M. Wignand-Matsinger E-mail p.wignand@wxs.nl. Dit is het adres voor adreswijzingen e.d.

Predikanten en Kerkmusici

De predikanten die werkzaam zijn in de wijken rond de Abdijkerk zijn Wietske Verkuyl en Michiel Aten, bijgestaan door pastoraal medewerker Joost de Bruijn.
De kerkmusici van de Abdijkerk zijn Vincent Hildebrandt (titulair), Gijsbert Kok (co-titulair) en hun vaste vervanger Henk Lemckert.

WERKGROEPEN

Werkgroep pastoraat
Deze groep komt drie per jaar bij elkaar. Zij bestaat uit de predikanten, ouderlingen en sectie-medewerkers. Hieronder vallen ook het bezoek nieuwe leden, het bezoek- en ouderenwerk, de bloemengroet en het jeugdpastoraat. Ziekenbezoek: Wanneer iemand ziek is wordt de huisarts gewaarschuwd. Wenst men bij ziekte daarnaast bezoek van de ouderling, pastoraal medewerker of wijkpredikant, dan is één telefoontje voldoende. Wilt u zowel bij ziekenhuisopname als bij -ontslag hiervan mededeling doen aan de wijkpredikant en/of scriba?

Werkgroep Diaconaat
Bij het diaconale werk gaat het om barmhartigheid (goed doen), gerechtigheid (recht doen), rentmeesterschap (je inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde), geloof in praktijk brengen en vrede brengen.
Ook de activiteiten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking vallen onder de verantwoording van de Diaconie.

Wijkraad van Kerkrentmeesters
Aan de kerkrentmeesters is door de gemeente opgedragen zorg te dragen voor de organisatie van een goed financieel-administratief beheer tot instandhouding van de gemeente. Belangrijke onderdelen daarvan zijn fondsenwerving: jaarlijkse actie Kerkbalans, collecten, verhuur en bijzondere projecten. Daarnaast zaken als inrichting, onderhoud en schoonmaak van de gebouwen.

Werkgroep Vorming en Toerusting
Deze werkgroep heeft als doel de gemeenteleden te vormen tot zelfstandige, kritische leden, tot opbouw van het geloofsleven, tot opbouw van de gemeente en tot het als gelovigen staan in de samenleving. Hiertoe biedt zij ieder jaar een aantal gesprekskringen aan.
Het jaarprogramma loopt van september – juni. En voor iedereen die houdt van gezelligheid, maar ook wel een goed gesprek is er het kerkcafé (periodiek op de vrijdagavond 20.30 uur).

Werkgroep Eredienst
Deze werkgroep denkt na over alle liturgische en kerkmuzikale zaken op onze locatie en adviseert de locatiecommissie in deze.

Werkgroep Open Abdijkerk
Deze werkgroep organiseert de cultureel-muzikale activiteiten in de Abdijkerk, zoals de Zondagsmatinees, de orgelconcerten en de zomerse bezichtiging. Dit wordt financieel mogelijk gemaakt door de Arie Molenkamp Stichting. Zie www.abdijkerk.info

Jeugd- en jongerenwerk
Voor kinderen en jongeren binnen onze wijkgemeente vinden er allerlei activiteiten plaats. Soms het hele jaar door, soms incidenteel. Ieder jaar wordt er een jeugdwerkfolder uitgebracht. Alle informatie omtrent de jeugdactiviteiten kan daarin gevonden worden.
De folder ligt in alle kerken van cluster Den Haag-Zuidwest of is via de jeugdouderlingen te verkrijgen. Info: Arnold de Zoete arnolddezoete@gmail.com