Abdijkerk

Archief

2017

Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG Den Haag e.o.)
Op zaterdag 7 april organiseren we hierover een informatieochtend in Den Haag in de zalen van Eltheto, 10.00 – 16.00 uur. Klik hier voor nadere informatie. [455 KB]

Van de kerkrentmeesters
De maand januari is inmiddels verwerkt in de administratie. Opmerkelijk is dat we dit jaar ten opzichte van voorafgaand jaar op alle drie locaties een forse plus konden zien. U begrijpt dat mij dat als penningmeester reuze optimistisch stemt. Een mooie aftrap.
Januari 2018 2017
Abdijkerk 15.768 12.477 +26%
Bosbeskapel 13.331 6.153 +117%
Shalomkerk 6.131 5.367 +14%
Totaal 35.230 23.997 +47%
De actie Kerkbalans loopt. Ieder die de ontvangen brief nog niet heeft ingestuurd, graag alsnog inleveren. Dan kan op basis daarvan een vergelijking worden gemaakt met de eerdere jaren. Als u geen brief ontvangen heeft, graag een seintje. Intussen zijn de meeste cijfers over het jaar 2017 verwerkt. Het volgende beeld komt naar voren:
2017 2016
Abdijkerk + € 46.362 + € 25.804)
Bosbeskapel - € 76.947 - € 56.996)
Shalomkerk - € 74.747 - € 60.418)
Totaal - € 105.332 - € 91.610)
Deze cijfers zijn nog zeer voorlopig. Het beeld blijft echter zoals ik u eerder schetste: als wijkgemeente ZuidWest kampen we met een jaarlijks tekort van ruim € 100.000. Met uw enorme inzet hoop ik dat we ook in 2018 de dalende lijn weten te behouden, omdat het beleid op centraal niveau uiteraard gemaakt wordt op basis van de tendens in onze eigen wijkgemeente. Met hartelijke groet, Hans Bergwerff, jbergwerff@bergwerfftencate.nl, tel 0653 775 122.

Oecumenisch Leerhuis ‘Vier grote Bijbelse fguren’
De presentatie van ds Michiel Aten over Paulus (maandag 05 maart) kunt u hier [1.203 KB] terugkijken.

Bedankt en chapeau!!!
Sinds een aantal jaren konden wij tot onze grote vreugde beschikken over een vast team van ‘kopieerders’, die iedere week, jaar in jaar uit, er voor zorgen dat u op zondag tijdens de Eredienst kunt beschikken over een liturgie en Zondagsbrief. Helaas is het leasecontract voor de kopieermachine, waarop dit werk altijd is gedaan, per 1 maart 2018 beëindigd. Om zowel financiële als praktische redenen is besloten om het contract niet te verlengen. Gelukkig is er een bedrijf in de buurt bereid gevonden om het wekelijke kopieerwerk voor ons te gaan verzorgen. De consequentie hiervan is evenwel dat het ‘kopieerteam’ van zijn taak zal worden ontheven. Wij willen graag hier van de gelegenheid gebruik maken om de mensen van dit team, zijnde Leen de Oude, Frank Wetsteijn, Jochum Talsma en Johan Droppelt, enorm te bedanken voor hun jarenlange inzet! Fantastisch dat we altijd op jullie konden rekenen! Henk Oosten, secretaris locatie Abdijkerk.

Belangrijke mededeling

Op last van de brandweer moet de ruimte onder het orgel vrijgehouden worden. Dat betekent dat achterin de kerk tegen de muur onder het orgel niemand meer plaats mag nemen. Alleen staan bij de kant van de trap 4 stoelen die gereserveerd zijn voor o.a. de kosters en de geluidsman/-vrouw. Dat heeft consequenties voor de gemeenteleden die daar op zondag altijd zitten. Daarom staan er vanaf volgende week zondag 21 januari minder stoelen in de kerk, te weten: 2 rijen rechts en 2 rijen links achterin. De vrijgekomen ruimte rechts achterin is bestemd voor de gemeenteleden met een rolstoel. In de vrijgekomen ruimte aan de linkerkant staat een tafel, bestemd voor het tekenen in condoleance registers bij begrafenissen. Omdat er aan de zij/voorkant geen gebruik wordt gemaakt van de rijen stoelen, worden deze ook weggehaald. Bij vieringen rond Kerst en Pasen worden de stoelen hier weer neergezet. Dat geldt ook voor het linker gedeelte achterin de kerk; de tafel wordt dan weggehaald. In verband met het behoud van het orgel, kan er in de winterperiode niet hoger worden gestookt dan ca 17 graden. Ook moeten de achterste deuren naar de kloostergang open blijven voor de ventilatie. We vragen uw begrip voor deze maatregelen. De locatiecommissie

Bethelkerk
D
e PGG en BV (Bethelkerk blijft) hebben een koopcontract gesloten m.b.t. de Bethelkerk aan de Händellaan. Met de plannen van de koper bijft het kerkgebouw in stand, een uitkomst waar alle betrokkenen erg blij mee zijn. Het karakteristieke kerkgebouw krijgt een woon- en wijkfunctie. Meer hierover kunt u lezen op: www.kerkindenhaag.nl

Over de Ontmoetingskerk
De Ontmoetingskerk wordt sinds kort beheerd door Divorce Housing (www.divorcehousing.nl), die in de vergaderzalen beneden en in de kosterswoningen totaal 6 kamers heeft ingericht voor bewoning. Het gaat om mensen die net gescheiden zijn en tot zichzelf kunnen komen in deze tijdelijke woning. Ieder heeft zijn eigen kamer, de keuken en sanitaire voorzieningen worden gedeeld. De projectontwikkelaar is bezig met het maken van een (nieuw) ontwerp dat acceptabel is voor de gemeente Den Haag. Af en toe is er overleg over de plannen met het centrale College van Kerkrentmeesters, maar het college heeft nauwelijks of geen invloed op de plannen. Mocht u iets vreemds zien rond de Ontmoetingskerk, neemt u dan vooral contact op met Divorce Housing (info@divorcehousing.nl). Voor andere vragen kunt u bij het Kerkelijk Bureau (info@pkn-denhaag.nl) terecht.

Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 21 december 2017 de volgende ambtsdragers benoemd: In de Abdijkerk: Kees Ockhuysen, Jean Monnetpad 26, 2553 TW Den Haag, tot ouderling-kerkrentmeester. In de Bosbeskapel: Andre Stek, Halleystraat 7a, 2563 EL Den Haag en Ineke Rhebergen, Melis Stokezijde 143, 2543 GJ Den Haag. Beiden tot diaken. Indien er op 7 januari 2018 geen wettige bezwaren zijn ingediend zal in de Abdijkerk op 14 januari en in de Bosbeskapel op 21 januari tot bevestiging van de ambtsdragers worden overgegaan.

Onderhoudswerkzaamheden Abdijkerk
Al enige tijd zijn er problemen met de verwarming in de Abdijkerk. Na onderzoek is gebleken dat er lekkages zijn in de leidingen die in de vloer van de kerkzaal liggen. Deze leidingen zijn aangelegd tijdens de renovatiewerkzaamheden in de jaren 70. Op 9 en 10 oktober komt een bedrijf infraroodfoto’s maken in de kerkzaal. Dit met als doel te onderzoeken hoe deze leidingen zijn aangebracht. Hierna zal in overleg met een het college van kerkrentmeesters en het kerkelijk bureau een plan van aanpak worden opgesteld om deze leidingen te repareren en/of te gaan vervangen. Vanaf 9 oktober zal er een aanvang worden gemaakt met het periodiek onderhoud (conform meer jarenplan onderhoud) aan de buitenzijde van de Abdijkerk. Er zullen schilderwerkzaamheden aan het gemeente centrum worden uitgevoerd alsmede zal er metselwerk aan de tuinmuur en herstel voegwerk worden gedaan. Wanneer deze werkzaamheden gereed zijn zal een gespecialiseerd bedrijf de ramen schoonmaken aan de binnen en buitenzijde van het gemeentecentrum, bovenzaal en de consistoriekamer. De ramen aan de binnenzijde van de kloostergang zullen ook worden gereinigd. Ook zal er een proef worden gedaan met het demonteren, reinigen en terugplaatsten van één voorzetraam in de kloostergang aan de buitenzijde. Wanneer deze proef slaagt zullen de overige voorzetramen ook worden gereinigd. Een aantal maanden geleden is er een nieuwe gasleiding aangebracht in de Abdijkerk vanuit de hal in het gemeentecentrum naar het stookhok achter in de kloostergang. Deze leiding loopt door het gemeentecentrum heen. Ter bescherming van deze leiding zal binnenkort een koof om deze leiding worden aangebracht en het plafond in de gasmeterkast worden gerepareerd. Wij vragen uw begrip voor mogelijk overlast van deze noodzakelijke werkzaamheden. Bij begrafenissen of overige bijzondere bijeenkomsten zullen de werkzaamheden i.o.m. de koster worden stilgelegd. Namens de kerkrentmeesters, Leo Hartman, beheerder.

AED
Door de wijkraad van kerkrentmeester is besloten om alle drie de locatie van de wijkgemeente te voorzien van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. In de Shalomkerk is al enige tijd een AED aanwezig. In de Abdijkerk en Bosbeskapel zal deze AED binnenkort worden geplaatst op een duidelijke en herkenbare plaats die voor een ieder makkelijk te bereiken is. Binnenkort zal er een instructiesessie worden gepland hoe deze AED gebruikt dient te worden. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich opgeven bij de koster.

Kerkopstelling
Op zondag 24 september jl. heeft u een formulier ontvangen, waarop u uw voorkeur kon uitspreken voor een toekomstige indeling van de kerkzaal tijdens de Erediensten. Hiervan hebben een kleine 140 gemeenteleden gebruik gemaakt. Hiervan heeft een kleine 15% een voorkeur uitgesproken voor optie 1 (de opstelling met het liturgisch centrum aan de zijkant (zijde kloostergang), ongeveer 30% een voorkeur heeft uitgesproken voor de opstelling met een permanente verhoging van het liturgisch centrum (op de huidige plek, dus met handhaving van de functie van de preekstoel; optie 2) en een absolute meerderheid (55%) eveneens voor een verhoging van het liturgisch centrum met plaatsing van drie rijen stoelen aan weerszijden van het liturgisch centrum (optie 3 op het enquêteformulier). De locatieraad zal het resultaat in beraad nemen en, uiteraard met inachtneming van de uitslag, hierover z.s.m. een besluit nemen.

Verslag gemeentevergadering
Op 8 oktober is, na de Eredienst en het koffiedrinken, een Gemeentevergadering gehouden, waarin gesproken is over de toekomst en wel of niet continuering van de kerkdienst op Oudejaarsavond, een toelichting van Hans Bergwerff over de financiële situatie en de benoemingsprocedure van de nieuwe ouderenwerker Joost de Bruijn. Belangrijkste besluit dat in deze vergadering genomen is, is dat de kerkdienst op Oudejaarsavond vanaf dit jaar niet meer gehouden zal worden. Dit heeft vooral een praktische oorzaak: het vuurwerkgeweld rondom de Abdijkerk wordt ieder jaar heviger, zodat veel mensen de gang naar de kerk op die avond niet meer durven te maken. Bovendien is de predikant tijdens de dienst nauwelijks meer te verstaan. Verder is afgesproken dat een gemeentevergadering in deze vorm (en op dit tijdstip) minimaal tweemaal per jaar zal worden gehouden teneinde u als gemeenteleden op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen onze Gemeente en u de mogelijkheid te bieden, over actuele onderwerpen mee te praten en uw mening te geven.
Henk Oosten, secretaris van de locatieraad Abdijkerk.

Scriba
De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 6 juli 2017 Henk Valstar benoemd tot ouderling/ scriba. Indien er op 15 september geen wettige bezwaren zijn ingediend bij de kerkenraad, zal eind september tot bevestiging van Henk worden overgegaan.

Pastoraal medewerker voor het ouderenpastoraat: Joost de Bruijn
Wij zijn verheugd u te mogen mededelen dat Joost de Bruijn onze pastoraal medewerker zal worden! Zijn taak zal zijn: het bezoeken van ouderen. Op 1 augustus zal hij beginnen met zijn werk. Van Wietske en Michiel krijgt Joost een lijst met namen en adressen van mensen die hij kan gaan bezoeken. Het plan was om Joost op 13 augustus in de bediening te stellen, maar door de ziekte van Michiel Aten zullen we deze liturgische handeling iets moeten uitstellen. In de komende Samenklank zal Joost de Bruijn zich nader aan u voorstellen.

Nieuwe ambtsdragers Zuidwest
De kerkenraad Zuidwest heeft in zijn vergadering van 26 januari 2017 de volgende ambtsdragers benoemd: In de Abdijkerk: Rianne van Deursen (jeugdouderling) en Christiaan Scheen (diaken). In de Shalomkerk: Yvonne Casteleijn van de Laar (diaken) en Wil Nijland (diaken). Indien er op 12 februari geen wettige bezwaren zijn ingediend zal in de Abdijkerk op 19 februari en in de Shalomkerk op 19 maart tot bevestiging van deze ambtsdragers worden overgegaan.

Jubileum en medaille

Op 11 juni 2016 is tijdens een feestelijk jubileumconcert onze tweede organist Henk Lemckert onderscheiden met het Draaginsigne in Goud met Briljant, de hoogste onderscheiding van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland, vanwege het zeer trouw vervullen van de functie van organist gedurende meer dan vijftig jaar. Ook kreeg hij bij die gelegenheid door de Haagse wethouder Wijsmuller (Cultuur) de Haagse stadspenning uitgereikt voor al zijn activiteiten in de afgelopen vijftig jaar voor de promotie van het Haags cultureel erfgoed.
Op 4 juni 2016 werd onze hoofdorganist Vincent Hildebrandt in Parijs tijdens een feestelijke bijeenkomst door de Franse Société Académique d’Education et d’Encouragement ArtsSciencesLettres onderscheiden met de Médaille d’Argent. Hij ontving deze zilveren medaille voor zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur, in het bijzonder vanwege zijn initiatief om de Parijse orgels wereldwijd onder de aandacht te brengen. Onder liefhebbers hiervan is Vincent Hildebrandt inmiddels bekend om zijn website orguesdeparis.fr (in het Frans en het Engels) over orgels in de Franse hoofdstad en om zijn websites over de orgels van de Saint Clotilde en die van de Notre Dame de la Croix in Parijs. Op deze sites wordt gewerkt aan een compleet overzicht van de geschiedenis en actuele staat van de honderden orgels die de Lichtstad telt. Op een apart YouTube kanaal (www.youtube.com/c/vhhilOrguesdeParis) staan tientallen videofilmpjes van Parijse organisten die ‘hun’ orgel demonstreren met improvisaties of Franse orgelliteratuur. Dit kanaal heeft ruim 1000 abonnees en is inmiddels ruim 900.000 keer bekeken. Dankzij de goede contacten die Vincent heeft met de bespelers van deze instrumenten kan hij steeds verder bouwen aan dit unieke stuk orgeldocumentatie.

Hartelijk dank!
Na de verschillende oproepen om gemeenteleden die de kopieerploeg willen versterken kunnen wij u zeggen: het is gelukt! De nieuwe ploeg, die wekelijks voor ons de Zondagsbrief en de liturgie produceren, bestaat uit Leen den Oude, Johan Droppert, Jochum Talsma en Frank Wetstein. Mannen bedankt namens de gemeenteleden van de locatie Abdijkerk!

Telefooncirkel Abdijkerk
Voor en met gemeenteleden van de Abdijkerk functioneert nu ruim 2½ maand naar volle tevredenheid van betrokkenen de telefooncirkel op drie dagen in de week (ma-woe-vr); tijd: 9 uur ’s morgens. Jan Heidema opent als vaste starter de cirkel waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer maakt de cirkel ‘rond’ door met de starter te bellen. Wie hieraan ook mee wil gaan doen, kan dit laten weten aan Nico Tetteroo (email: nicotetteroo@kpnmail.nl;

Afscheid van Hans van Waveren als cantor van de Abdijkerk
In de dienst van 4 december j.l. hebben we afscheid genomen van Hans van Waveren als cantor van de Abdijkerk. Nadat de cantorij vrijwel een jaar daarvoor voor het laatst had gezongen, hebben we lang gezocht naar een zinvolle invulling van de rol van ‘cantor’, maar gaandeweg kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat een cantor zonder cantorij toch een lastige constructie is en het niet zinvol was deze functie nog langer in stand te houden. Ruim acht jaar heeft Hans met veel enthousiasme en gedrevenheid zijn rol vervuld, niet alleen als dirigent van de cantorij, maar ook als werker achter de schermen in de werkgroep eredienst, waar hij jarenlang voorzitter van is geweest. Met zijn positieve, opbouwende instelling en brede belangstelling en ervaring als het om kerkmuziek gaat heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het beleidsplan kerkmuziek en liturgie van de Abdijkerk en in de discussies rond de inrichting van de eredienst in de Abdijkerk. In dat kader leidde hij de afgelopen jaren ook talloze workshop en kringen over liturgie en kerkmuziek. Last but not least: hij componeerde de melodie voor een collecte-lied van Adrienne Vooijs, dat nu al enkele jaren graag wordt gezongen tijdens de diensten van Schrift & Tafel. Een heus kerklied van Loosduinse bodem! Hans: reuze bedankt voor al je inspanningen en gedrevenheid om de lofzang in de Abdijkerk gaande te houden en veel succes met al je kerkmuzikale activiteiten in het Westland!

Benoemingen nieuwe ambtsdragers en herbevestigingen
Op de eerdere oproep voor de vervulling van 3 ambtsdragervacatures in de locatie Bosbeskapel zijn precies één op éen de 3 reacties gekomen van die voor de vervulling van de vacatures van diaken, ouderling en ouderling-kerkrentmeester geschikt zijn. De kerkenraad is zeer verheugd en dankbaar met deze opkomst en ook blij met de ambities en kwaliteiten van de betrokkenen. De volgende lidmaten zijn in de kerkenraadvergadering van 24 november op basis van hun aanmelding, ambitie, betrokkenheid en CV unaniem benoemd. In het ambt van diaken: Gert-Jan de Raad, Keukenhoflaan 101, In de Petrakerk was Gert-Jan jeugd-ouderling en in de Bosbeskapel diaken. Verder was hij lid van een ZWO-commissie. In het ambt van ouderling: Jeroen van der Heide, Castricumplein 31. In de Thomaskerk was Jeroen ouderling en voorzitter van de kerkenraad en hij heeft een avondopleiding ‘Theologie, pastorale variant’ gevolgd. Na een gewenningstijd na de sluiting van de Thomaskerk en het opstarten van de wijkgemeente Zuidwest is hij eraan toegekomen een actieve rol te willen gaan spelen in dit ambt in de verdere opbouw van de wijkgemeente Zuidwest. In het ambt van ouderling-kerkrentmeester: Koos Smitt, Dotterbloemlaan 76. Koos is momenteel kerkrentmeester in de functie van penningmeester in de locatiecommissie. Hij ambieert het nu in het ambt van ouderling-kerkrentmeester over te gaan. Hij heeft kerkelijke ervaring in een commissie van beheer, als ouderling, lid van een liturgiecommissie en hij begeleidt organisten en onderhoudt kerkorgels. De kerkenraad heeft ook met vreugde en dankbaarheid ingestemd met de verzoeken van herbevestiging verbonden aan de Shalomkerk van ouderling Marleen Damen (4 jaar) en diaken Suze Mulder (2 jaar). Zoals de kerkorde voorschrijft krijgt de wijkgemeente de gelegenheid eventuele bezwaren met reden(en) onderbouwd tegen één of meerdere benoemingen in te brengen. Daarvoor wordt dit bericht van de kerkenraad op 4 en 11 december 2016 in alle 3 Zondagsbrieven geplaatst. Stemgerechtigde leden kunnen uiterlijk t/m 16 december per bezwaar een onderbouwd bezwaarschrift bij de scriba van de kerkenraad Don Barents indienen. Dat kan per e-mail dbarents@ziggo.nl of per post Dovenetelweg 97, 2555 TE Den Haag. Don Barents, scriba wijkgemeente Zuidwest

Van de kerkrentmeesters
Op drie achtereenvolgende zondagen hebben de kerkrentmeesters van ZuidWest een toelichting gegeven over het financiële reilen en zeilen van de Abdijkerk, de Bosbeskapel en de Shalomkerk. We zijn blij dat er vanuit de drie locaties warme belangstelling was. Graag willen we wie er niet bij was ook hierbij betrekken. We hebben met vreugde kunnen vaststellen dat we over het jaar 2015 niet hebben ingeteerd op onze wijkreserves. Weliswaar hadden we op onze exploitatierekeningen voor twee locaties een tekort, maar dankzij drie legaten werd dit tekort over 2015 omgezet in een overschot van bijna € 50.000. U kunt op de website zelf de jaarrekening van de gezamenlijke kerken in Den Haag raadplegen. Voor het jaar 2016 en 2017 gaan we uit van een begroot tekort van ruim € 100.000. We zijn blij dat alle vacatures voor predikanten weer zijn vervuld en dat daarmee de drie locaties maximaal worden gediend. Samen met de kerkenraad zoeken we naar mogelijkheden om het pastoraal werk voor een periode van enkele jaren nog verder uit te breiden. De financiële ruimte daarvoor moet als het kan worden gevonden in een dekkende exploitatie uit onze jaarlijkse middelen. Gelijktijdig zien we echter een jaarlijkse teruggang van het aantal kerkleden. Dat vertaalt zich uiteraard ook in een geleidelijke daling van de kerkelijke bijdragen. Inmiddels is in onze boekhouding de opbrengst van de actie kerkbalans voor 3/4e van het jaar verwerkt. Onze opbrengsten uit kerkelijke bijdragen blijven op dit moment een procent of 5% achter bij de opbrengsten van vorig jaar. Om deze teruggang te stoppen en liever nog, ons tekort weg te werken, willen we daarom via dit bericht ieder oproepen het laatste kwartaal van 2016 te gebruiken voor een extra donatie ten behoeve van onze wijkgemeente. Door met elkaar deze verantwoordelijkheid hoog te nemen kunnen we een verdere inkrimping van ons team van predikanten op termijn voorblijven en kunnen we zelfs streven naar een tijdelijke uitbouw van het pastorale werk. Maakt u hier als het u gegeven is alstublieft gebruik van, wij willen ons als kerkrentmeesters hier graag stevig voor inzetten, maar dat kan alleen met uw steun. Zelf zullen wij vanaf de jaarwisseling u maandelijks informeren over de opbrengsten uit de actie kerkbalans. De nieuwsbrieven worden dus spannender, we willen u graag betrekken. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij de penningmeester, Hans Bergwerff (jbergwerff@bergwerfftencate.nl)


2Go Maatjesprojecten
Bij Stek is een project ‘2Go maatjesprojecten’ gestart. Zoek je uitdagend vrijwilligerswerk met mensen die een moeilijke tijd (achter de rug) hebben? Word dan maatje en ondersteun (via Stek) een vrouw of man die te maken heeft gehad met mensenhandel of huiselijk geweld. Als vrijwilliger krijg je training en word je begeleid (via Stek) en ontmoet je andere maatjes. Neem vrijblijvend contact op met Lizebeth Melse (06-83999966, of: lmelse@stekdenhaag.nl) of kijk opwww.2GO-maatjes.nl Van harte aanbevolen!

Telefooncirkel Abdijkerk
Eind september 2016 is voor en met gemeenteleden van de Abdijkerk een telefooncirkel van start gegaan. Deze cirkel ‘draait’ drie dagen in de week: maandag, woensdag en vrijdag; tijd: 9 uur ’s morgens. Jan Heidema opent als vaste starter de cirkel waarna de deelnemers elkaar in een vaste volgorde kort bellen; de laatste deelnemer maakt de cirkel ‘rond’ door met de starter te bellen. Wilt u hieraan meedoen, neem dan contact op met Nico Tetteroo.

Ontvangen legaat
Begin mei is de heer L.C. Krul vanuit de Abdijkerk begraven. Leen was, zo vertelden mij zijn neven en nichten, praktisch zijn hele leven een meelevend lid van onze gemeente. Hij is o.a. 27 jaar diaken en kerkenraadslid geweest. De kerk maakte voor hem een groot deel van zijn leven uit. Recent werden we door zijn erven aangenaam verblijd: Leen heeft besloten een royaal legaat na te laten aan onze wijkgemeente. We hebben dit bedrag inmiddels mogen ontvangen en onze dank aan de familie overgebracht. De familie heeft mij toestemming gegeven u via de nieuwsbrief hierover te informeren. Als kerkenraad en wijkkerkrentmeesters zijn we blij en dankbaar dat Leen op deze manier nog een bijdrage heeft willen geven aan het voortbestaan van onze gemeente en ons prachtige gebouw. Hans Bergwerff

Benoeming door de kerkenraad van Henk Oosten tot ouderling
Vanwege de vacature Ger van Vliet, die 1 januari 2017 nu echt zal ontstaan, heeft op voordracht van de Locatiecommissie Abdijkerk de kerkenraad ermee rekening houdende, dat Henk Oosten, Loosduinse Uitleg 77, de enige kandidaat is, met vreugde ingestemd met zijn benoeming als ambtsdrager-ouderling in de locatie Abdijkerk in de functie van secretaris van de Locatiecommissie Abdijkerk. Hij heeft deze benoeming van harte geaccepteerd. In goed overleg zal de huidige secretaris Ger van Vliet in de periode tot 1 januari 2017 Henk Oosten als lid van de Locatiecommissie Abdijkerk en als secretaris inwerken.
Henk Oosten is in de locatie Abdijkerk een goede bekende vanwege zijn activiteiten voor de Kindernevendienst en er kan altijd zoals bij het koffieschenken zondags een beroep op hem gedaan worden. Zoals de kerkorde voorschrijft krijgt de wijkgemeente de gelegenheid eventuele bezwaren met reden(en) onderbouwd hiertegen in te brengen. Daarvoor wordt dit bericht van de kerkenraad op 21 en 28 augustus 2016 in alle drie Zondagsbrieven geplaatst. Stemgerechtigde leden kunnen uiterlijk t/m 2 september een onderbouwd bezwaarschrift bij de scriba van de kerkenraad Don Barents indienen. Dat kan per e-mail naar dbarents@ziggo.nl of per post: Dovenetelweg 97, 2555 TE Den Haag.

Gijsbert Kok benoemd als tweede organist van de Abdijkerk
n het voorjaar is een vacature uitgeschreven voor een tweede organist als opvolger van Henk Lemckert. Drie hooggekwalificeerde kandidaten hebben zich hiervoor gemeld. De selectiecommissie (bijgestaan door een extern deskundige) heeft na rijp beraad geadviseerd Gijsbert Kok te benoemen. Dit advies is door de kerkenraad van de PGG en het College van kerkrentmeesters overgenomen. Gijsbert Kok – geen onbekende in onze wijkgemeente! - zal voor het eerste in deze nieuwe functie spelen op de startzondag (18 september) en zich na de dienst voorstellen met een korte orgelbespeling. Daarna zal hij gemiddeld twee diensten per maand gaan spelen in afwisseling met Vincent Hildebrandt. Henk Lemckert blijft actief als vervangend organist. Gijsbert Kok studeerde orgel, kerkmuziek, improvisatie en muziektheorie aan de conservatoria van Den Haag, Tilburg en Rotterdam en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool. Naast de Abdijkerk is hij organist van de American Protestant Church in Den Haag. Ook is hij stadsbeiaardier van Den Haag en Scheveningen en vaste bespeler van de carillons van Voorschoten en Zoetermeer. Hij doceert aan de Nederlandse Beiaardschool en aan het Rotterdams Conservatorium (muziektheoretische vakken). Hij heeft een concertpraktijk als organist, beiaardier en begeleider. Wij zijn bijzonder verheugd Gijsbert te mogen verwelkomen; met hem halen we een bijzonder getalenteerde organist binnen van hoog niveau die garant staat voor een uitstekende kerkmuzikale invulling van de erediensten in onze kerk.

Ds Michiel Aten neemt beroep aan
Per 2 juni heeft ds Michiel Aten het door de kerkenraad Zuidwest uitgebrachte beroep voor de halftime predikantsplaats in de wijkgemeente Zuidwest, pastoraal verbonden aan de Abdijkerk, aangenomen. Daar mogen we blij mee zijn, dat deze vacature vervuld is en dat ds Michiel Aten zich geïnspireerd en betrokken gaat inzetten als herder en leraar in afstemming met ons predikantenteam en de gemeenteleden.In de kleine kerkenraadvergadering van 16 juni zal besloten worden wanneer de intrededienst van ds Michiel Aten in de Abdijkerk zal plaatsvinden. Dat zal naar het zich nu laat aanzien eind augustus, of in de eerste helft van september zijn. Daarover wordt u nog nader geïnformeerd.Don Barents, scriba wijkgemeente Zuidwest

Ds. Aten verkozen
In de Abdijkerk is 24 april jl. een gemeentevergadering gehouden waarbij ds. Michiel Aten uit Schagen (NH) door de aanwezige leden van onze wijkgemeente Zuidwest is verkozen als predikant. Van de 122 geldige uitgebrachte stemmen, die tellen, waren er 101 Ja-stemmen voor ds. Michiel Aten, ruim voldoende om te zorgen voor de vereiste meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, die tellen. Het is dan ook zeer verheugend dat er nu zicht is op het vervullen van de vacante halve predikantsplaats t.b.v. de locatie Abdijkerk. Na de afkondigingen in onze erediensten van 1 mei en met deze publicatie in de Zondagsbrieven, ook van 1 mei, gaat een bezwaartermijn beginnen die duurt t/m vrijdag 6 mei 2016. In deze 5 dagen kan er bezwaar gemaakt worden tegen de uitvoering van de verkiezingsprocedure door de beroepingcommissie en/of de Algemene Kerkenraad en/of onze kerkenraad. Er kan alleen bezwaar gemaakt worden vanwege vermeende procedurefout(en) en dus niet tegen de keuze van de persoon. Het bezwaarschrift moet schriftelijk en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift dient de scriba: Brievenbus Don Barents, Dovenetelweg 97, 2555TE Den Haag, of per ondertekende e-mail aan het adres dbarents@ziggo.nl , uiterlijk vrijdag 6 mei a.s. te bereiken. In dat bezwaarschrift moet duidelijk (1) de naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de bezwaarmaker, (2) tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en (3) de onderbouwde reden van het bezwaar aangegeven staan. Een ingediend bezwaar zal eerst behandeling krijgen in een daarvoor ingestelde commissie van onze wijkkerkenraad en binnen 14 dagen verzonden worden naar het Regionale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen. Indien er geen bezwaren worden ingediend, of de bezwaren ongegrond blijken te zijn, zal de beroepsbrief zo spoedig mogelijk aan ds. Aten worden gestuurd, waarna hij drie weken bedenktijd heeft om het beroep te aanvaarden. Als hij het beroep aanvaardt zullen de vervolgstappen worden gezet. Don Barents, Scriba wijkgemeente Zuidwest

Verkoop Thomaskerk
Dinsdag, 19 april, is de Thomaskerk verkocht, een kleine twee jaar nadat de kerk aan de eredienst is onttrokken. Gedurende die tijd is intensief gezocht naar mogelijke kopers, en is druk overleg gevoerd met geïnteresseerde partijen. Daarbij is ook steeds de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag betrokken geweest. In dat verband heeft de gemeente ook bepaald dat het gebouw als zodanig behouden moest blijven. De gemeente kan zoiets afdwingen, door aan te geven in hoeverre er zal worden meegewerkt aan een eventuele bestemmingswijziging. Daarbij heeft ook meegespeeld dat de gemeente er de voorkeur aan geeft dat een gebouw als dit opnieuw in gebruik wordt genomen als gebedshuis. Overigens is de PGG zelf terughoudend in het laten meewegen van eventuele voorkeuren met betrekking tot de toekomst van een te verkopen kerkgebouw, in zaken als prijsstelling of de vraag met welke partijen het gesprek wordt aangegaan. Dat heeft alles te maken met het feit dat, los van wat een koper vooraf aangeeft met een gebouw van plan te zijn, een verkoper nadat de verkoop heeft plaatsgevonden geen enkel middel heeft om te sturen in wat er vervolgens met de kerk gebeurt. Dat betreft zowel het gebruik door de koper, als een eventueel besluit van de koper om het pand weer door te verkopen. Tegen die achtergrond, en met het voorbehoud dat dus overigens gemaakt moet worden met betrekking tot uitspraken over de toekomst van het gebouw, kan hier worden meegedeeld dat de kerk is verkocht aan een vastgoedbedrijf, dat heeft aangegeven dat de Thomaskerk in de toekomst gebruikt zal gaan worden als gebedsruimte voor een Islamitische geloofsgemeenschap.

Verkiezing nieuwe predikant Abdijkerk
15 maart vond een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en onze Wijkkerkenraad plaats, waarin de beroepingscommissie verslag uitbracht over haar werk om een geschikte kandidaat predikant te vinden voor de Abdijkerk. Met het positieve advies van de beroepingscommissie om ds Michiel Aten predikant te Schagen (N-H), voor te dragen als kandidaat halftime predikant voor de Abdijkerk heeft de Algemene Kerkenraad met ruime meerderheid en onze Wijkkerkenraad vrijwel unaniem ingestemd. De kerkenraden hebben met elkaar en de kandidaat afgesproken de gemeentevergadering op 24 april in de Abdijkerk te houden. Deze gemeentevergadering met verkiezing door onze wijkgemeente Zuidwest (dus ook Bosbeskapel en Shalomkerk) zal om 12.30 beginnen. In deze bijeenkomst zal de beroepingscommissie haar keuze toelichten en zal ds Michiel Aten zich voorstellen. Daarna kunnen de stemgerechtigden (= meerderjarige doop- en belijdende leden van de wijkgemeente Zuidwest), hun stem uitbrengen. Wanneer daarna minstens 2/3 deel van de uitgebrachte geldige stemmen voor ds Michiel Aten is kan hij worden beroepen. In deze verkiezing kan ook met volmacht gestemd worden. Stemgerechtigde leden kunnen met schriftelijke en getekende volmachten voor maximaal 2 stemgerechtigde leden stemmen. U wordt van harte voor deze wijkgemeentevergadering op 24 april in de Abdijkerk uitgenodigd. Aanvang 12.30 uur. Tevoren kunt u om 12:00 desgewenst deelnemen aan een gemeenschappelijke lunch (wel zelf lunchpakketje meenemen)

Ds David Schiethart neemt beroep aan
Per 4 april heeft ds David Schiethart het door de kerkenraad Zuidwest uitgebrachte beroep voor de halftime predikantsplaats in de wijkgemeente Zuidwest, pastoraal verbonden aan de Shalomkerk, aangenomen. Daar mogen we blij mee zijn, dat deze vacature vervuld is en dat ds David Schiethart zich geïnspireerd en betrokken gaat inzetten als herder en leraar in afstemming met ons predikantenteam en de gemeenteleden. In de kleine kerkenraadvergadering van 7 april is besloten de intrededienst van ds David Schiethart zondag 8 mei 15.00 uur in de Shalomkerk te doen plaatsvinden. Dit besluit is geheel in lijn met de wens van ds David Schiethart, die toen in de vergadering aanwezig was.
Don Barents, scriba wijkgemeente Zuidwest

Vacature tweede organist
Na ruim 50 jaar organistschap gaat Henk Lemckert het wat rustiger aan doen. Daardoor is er per 1 september 2016 een vacature voor een TWEEDE ORGANIST m/v (functieniveau I) in de Abdijkerk. Nadere informatie over de functie en de sollicitatieprocedure vindt u op www.loosduinen-centrum.nl/organist/. Henk Lemckert blijft gelukkig wel actief in onze kerk op vele fronten, maar zal dus minder diensten gaan spelen dan voorheen.

Open sollicitatie mogelijkheid
De functie van voorzitter van de het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage komt vacant. Het is nog mogelijk t/m 31 maart op deze bijzondere en invloedrijke functie te solliciteren. De informatie, waaronder de profielschets, staat op www.denhaag-zuidwest.nl. Zo nodig kan ik u een hard copy sturen. Don Barents Scriba wijkgemeente Zuidwest.

Ds. David Schiethart verkozen
In de Shalomkerk is 6 maart jl. een gemeentevergadering gehouden waarbij ds. David Schiethart door de aanwezige leden van onze wijkgemeente Zuidwest is verkozen als predikant. Van de 131 geldig uitgebrachte stemmen, waren er 127 Ja-stemmen voor ds. David Schiethart, ruim voldoende om te zorgen voor de vereiste meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. Het is dan ook zeer verheugend dat er nu zicht is op het vervullen van de vacante halve predikantsplaats t.b.v. de locatie Shalomkerk. Na de afkondigingen in onze erediensten van 13 maart en met deze publicatie in de Zondagsbrieven ook van 13 maart gaat een bezwaartermijn beginnen die duurt t/m vrijdag 18 maart 2016. In deze 5 dagen kan er bezwaar gemaakt worden tegen de uitvoering van de verkiezingsprocedure door de beroepingcommissie en/of de Algemene Kerkenraad en/of onze kerkenraad. Er kan alleen bezwaar gemaakt worden vanwege vermeende procedurefout(en) en dus niet tegen de keuze van de persoon. Het bezwaarschrift moet schriftelijk en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift dient de scriba: Brievenbus Don Barents, Dovenetelweg 97, 2555TE Den Haag, of per ondertekende e-mail aan het adres dbarents@ziggo.nl , uiterlijk vrijdag 18 maart a.s. te bereiken. In dat bezwaarschrift moet duidelijk (1) de naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de bezwaarmaker, (2) tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en (3) de onderbouwde reden van het bezwaar aangegeven staan. Een ingediend bezwaar zal eerst behandeling krijgen in een daarvoor ingestelde commissie van onze wijkkerkenraad en binnen 14 dagen verzonden worden naar het Regionale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen. Indien er geen bezwaren worden ingediend, of de bezwaren ongegrond blijken te zijn, zal de beroepsbrief zo spoedig mogelijk aan ds. Schiethart worden gestuurd, waarna hij drie weken bedenktijd heeft om het beroep te aanvaarden. Als hij het beroep aanvaardt zullen de vervolgstappen worden gezet.
Don Barents, Scriba wijkgemeente Zuidwest


Begrotingen 2016 van de PGG en Diaconie voorlopig vastgesteld
In de AK-vergadering van 15 december zijn de begrotingen voor 2016 van de PGG en Diaconie voorlopig vastgesteld. De wijkgemeentebegroting is al eerder als bouwsteen van de PGG-begroting door onze kerkrentmeesters op de locaties persoonlijk toegelicht. De begrotingen zijn t/m 15 januari 2016 in te zien in de Parkstraat 32 op kantooruren en op de PGG website http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/begrotingen.html . Indien daar redenen voor zijn, kunnen gemeenteleden t/m 17 januari 2016 reageren naar Margriet Quarles van Ufford per e-mail mquarlesvanufford@pkn-denhaag.nl of per post: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag.
Don Barents, scriba Wijkgemeente Zuidwest.

Kerkomroep
Kunt u een keer niet naar de Abdijkerk dan kan men met een computer of tablet/iPad luisteren door middel van deze link: www.kerkomroep.nl/?mp=10810 (direct in één keer) of via www.kerkomroep.nl en dan even doorklikken naar de Abdijkerk, waar u ook bent en toegang heeft tot internet. Voor de tablet/iPad even de app van Kerkomroep downloaden. Wist u dat op zondagmorgen ongeveer 20 mensen luisteren naar de Abdijkerk via de kerkomroep?

Benoeming door de kerkenraad van Kjell Wagner tot diaken
In het novembernummer van Samenklank werd de vacature Gerdien de Jongh Swemer bekend gesteld. Op voordracht van diaken Jan Oosterveen heeft de kerkenraad nadat ermee rekening gehouden is, dat hij de enige kandidaat is en hij ingestemd heeft met het beroep, dat op hem uitgebracht is, met vreugde ingestemd met de benoeming van Kjell Wagner als ambtsdrager diaken in de locatie Bosbeskapel. Zoals de kerkorde voorschrijft krijgt de wijkgemeente de gelegenheid eventuele bezwaren met reden(en) omkleed hiertegen in te brengen. Daarvoor wordt dit bericht van de kerkenraad op 27 december 2015 en 3 januari 2016 in alle drie Zondagsbrieven geplaatst. Stemgerechtigde leden kunnen uiterlijk t/m 9 januari 2016 een onderbouwd bezwaarschrift bij de scriba van de kerkenraad Don Barents indienen. Dat kan per e-mail dbarents@ziggo.nl of per post Dovenetelweg 97, 2555 TE Den Haag. Don Barents, scriba wijkgemeente Zuidwest

Bijeenkomst over de toekomst van de PKN in Den Haag
Op initiatief van het bureau van de Protestantse Kerk in Den Haag kwam op zaterdag 14 november jl. een breed en gevarieerd gezelschap bijeen in de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan om met elkaar uitgebreid te praten over een nieuwe visie op de toekomst van de kerk. Een plezierig groot aantal betrokken gemeenteleden, Stek-medewerkers en predikanten ging in kleine groepen met elkaar in debat over hoe door vernieuwing, naast behoud van het goede, de kerk beter kan bijdragen aan hedendaagse problemen in maatschappij en stad, zoals de toenemende armoede en tweedeling tussen rijk en arm, het verlies van geloof en zingeving onder jongeren, en, meer algemeen, de gevolgen van werkdruk en stress bij wie (nog) werk heeft. Het stedelijk bureau Stek begeleidt het proces en organiseert in het voorjaar van 2016 een (vervolg) bezinningsdag. Een uitgebreider verslag leest u in het komende nummer van Samenklank.

Spullen uit de Bethelkerk
Zoals u weet is het College van Kerkrentmeesters doende diverse kerken te verkopen. Een van deze kerken is de Bethelkerk. Er is al een en ander uit deze kerk weggehaald om elders te gebruiken. Zijn er gemeenteleden die spullen met een emotionele waarde uit de Bethelkerk zouden willen ophalen? Het betreft spullen zonder materiële waarde, waaraan gemeenteleden gehecht kunnen zijn. Te denken valt daarbij aan schilderijtjes, broodmandjes met borduursels etc. Het gaat uitdrukkelijk niet om stoelen, avondmaalsstellen (of delen daarvan), antependia, bijbels of spullen die heel goed in andere kerken bruikbaar zijn. Het Kerkelijk Bureau zal zich ontfermen over deze kerkelijke spullen. U kunt hiervoor contact opnemen met Marga van Arendonk of Hans Cloosterman, ouderling-kerkrentmeester.

Symbolisch bloemschikken
De werkgroep voor symbolisch bloemschikken is op zoek naar mensen die graag iets met bloemen doen. Op zaterdag 10 oktober gaan we met een aantal werkgroepleden naar Oostvoorne om daar het project voor de komende adventstijd te bekijken. Wilt u zich bij de werkgroep aansluiten, dan kunt u zich aanmelden bij Sarie Talsma, tel. 070-3970459, e-mailadres: sarietalsma@hotmail.com. Mee gaan naar Oostvoorne is geen verplichting, maar wel erg leuk.

Kerkgebouwen in de media
Het College van B&W heeft deze zomer een brief gepubliceerd over kerkgebouwen die niet meer als zodanig in gebruik zijn. Voor ons betreft het de Thomaskerk, Ontmoetingskerk, Bethelkerk en Valkenboskerk. Deze gebouwen hebben in het gemeentelijk beleid een religieuze bestemming. B&W heeft na overleg met o.a. ons College van Kerkrentmeesters aangegeven bereid te zijn om mee te werken aan een andere bestemming van de Bethelkerk en de Valkenboskerk. Praktisch gezien kan dat als consequentie hebben dat deze gebouwen na verkoop gesloopt worden. De wijkkerkenraad speelt hier geen rol. Wel beseft de wijkkerkenraad dat de berichtgeving pijnlijk kan zijn voor de mensen die nauw verbonden waren met deze gebouwen. Voor meer informatie: http://www.protestantsegemeentedenhaag.nl/welkom-.html

Bericht van de initiatiefgroep “De Ontmoeting”,
Helaas hebben we een teleurstellende mededeling voor u. De Ontmoetingskerk zal mogelijk op kortere termijn worden verkocht. De initiatiefgroep was nog druk bezig met plannen om van de Ontmoetingskerk een Diaconaal Centrum te maken, maar dit kan bij verkoop niet doorgaan. Momenteel zijn er contractbesprekingen gaande met een potentiele koper. Naar verwachting zal deze potentiele koper woningen gaan bouwen ín de kerkzaal, waarbij het uiterlijk van de kerk min of meer intact blijft en de zalen beschikbaar blijven voor activiteiten. De plannen die door de initiatiefgroep zijn ontwikkeld, in samenwerking met Stek, zullen echter niet in de prullenbak worden gegooid. We gaan in gesprek om te kijken wat we daar nog van kunnen realiseren in de toekomst en waar we dit kunnen realiseren. We houden u op de hoogte. De geplande informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk krijgt een ietwat ander karakter door deze ontwikkelingen. Voor informatie is het op dit moment gewoonweg te vroeg. Er is echter wel een aantal mensen beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Namens de initiatiefgroep,
Wietske Verkuyl

Benoeming ambtsdrager
De wijkkerkenraad heeft dhr. Don Barents (Dovenetelweg 97) benoemd tot ouderling. Hij is bereid om na zijn bevestiging scriba (secretaris) te worden van de wijkkerkenraad. Eventuele bezwaren tegen deze benoeming kunnen uiterlijk woensdag 7 oktober 2015 (20.00 uur) per brief of per e-mail voorgelegd worden aan David Renkema, Thorbeckelaan 348-K, 2564 BZ Den Haag (david_renkema@hetnet.nl).

Bijstand in het pastoraat
Mevr. Sandra den Hollander verzorgt vanaf 15 september bijstand in het pastoraat in de Shalomkerk. Ze verricht deze bijstand in het kader van de vacature. Ze vervult deze functie nu naast ds. Marjan Zebregs. Mevr. Den Hollander volgt momenteel een HBO opleiding Godsdienst – Pastoraal werk. Ze heeft stage gelopen in de Bosbeskapel bij ds. Martin Koster. Ze zal op zondag 4 oktober voorgesteld worden in de Shalomkerk.

Financiën wijkgemeente
De concept-jaarrekening 2014 van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage is in te zien op het kerkelijk bureau (Parkstraat 32, tel. 3858707) en op www.protestantsegemeentedenhaag.nl/documenten.html. U treft daar ook de gegevens van onze wijkgemeente aan. De wijkraad van kerkrentmeesters organiseert op zondag 12 juli om 12.00 uur een informatiebijeenkomst in de Abdijkerk. Tijdens deze bijeenkomst zal ook inzage gegeven worden in de resultaten van de actie kerkbalans 2015. Deze bijeenkomst is ook bedoeld voor geïnteresseerden uit de locaties Bosbeskapel en Shalomkerk.

Benoeming
De wijkkerkenraad heeft in zijn vergadering van 4 juni dhr. Hans Bergwerff benoemd tot ouderling. Gemeenteleden kunnen eventuele bezwaren tegen dit besluit voor 20 juli 2015 schriftelijk indienen bij de wijkkerkenraad (wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com) of bij één van de dienstdoende ambtsdragers. De bevestiging is gepland op 2 augustus in de Abdijkerk.

Scriba gezocht
De wijkkerkenraad Zuidwest (Abdijkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk) is op zoek naar mensen die bereid en in staat zijn de functie van scriba (secretaris) op zich te nemen. Lia van den Bogaerdt heeft haar functie op 11 mei jl. vanwege persoonlijke omstandigheden neergelegd. We zijn haar bijzonder dankbaar voor haar grote inzet voor onze wijkgemeente. U bent van harte uitgenodigd geschikte kandidaten voor te dragen. U kunt dat doen bij de u bekende kerkenraadsleden of via het nieuwe e-mail adres van de wijkkerkenraad: wijkkerkenraad.pggzuidwest@gmail.com.

Financiën wijkgemeente
De concept-jaarrekening 2014 van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage is in te zien op het kerkelijk bureau (Parkstraat 32, tel. 3858707) en op www.protestantsegemeentedenhaag.nl/documenten.html. U treft daar ook de gegevens van onze wijkgemeente aan. De wijkraad van kerkrentmeesters zal op zondag 12 juli (12.00 uur) een informatiebijeenkomst in de Abdijkerk organiseren. Tijdens deze bijeenkomst zal ook inzage gegeven worden in de resultaten van de actie kerkbalans 2015. Deze bijeenkomst is ook bedoeld voor geïnteresseerden uit de locaties Bosbeskapel en Shalomkerk.

Vrijwilligers gezocht
Diaconaal werk Protestantse Gemeente Den Haag Zuidwest zoekt vrijwilligers voor het laagdrempelig sociaal spreekuur.
Je wilt mensen in de knel helpen en jezelf ontwikkelen,
Je hebt 4 uur per week en wilt samen met andere vrijwilligers werken.
Je kunt een beroep doen op de diaconaal opbouwwerker van STEK
voor Stad en Kerk.
Informatie of opgeven: Kees Buist, kbuist@stekdenhaag.nl, 06 20401618, diaconaal opbouwwerker.

Uitslag Diaconale Enquête over armoedebestrijding.
Als je het niet breed hebt: waar heb je het meest aan?
Deze vraag werd de afgelopen maanden gesteld aan honderden mensen in Den Haag Zuidwest. Voedselbankklanten en leden van de protestantse wijkkerken vulden in februari en maart de enquête in.
De resultaten kunt u hier lezen. [423 KB]

Brandpreventie
Er is in de Abdijkerk een controle uitgevoerd van de brandweer en een nieuw ontruimingsplan gemaakt. Extra aandacht is er voor de vluchtwegen. Het is de bedoeling dat er geen stoelen meer staan achter de pilaren. Voor geluidsman, koster, rolstoelen met begeleiders is een uitzondering gemaakt, mits het er niet teveel zijn. Vriendelijk verzoek dus aan alle kerkgangers om voor de pilaren plaats te nemen.


Bericht aan alle gemeenteleden van Zuidwest van nieuwe predikant Kees Buist
Pinksterzondag ben ik naar de Shalomkerk gegaan met een paar gedachten. Het is de markering van mijn bevestiging als predikant aan de PGG, met als bijzondere opdracht het diaconaal opbouwwerk in Den Haag-Zuidwest. En het is een gebed onder handoplegging om de heilige Geest, iets waar ik altijd zeer veel waarde aan heb gehecht. Ook zag ik het als een mooie gelegenheid om het diaconale werk in Zuidwest bij de wijkgemeente onder de aandacht te brengen.
Maar ik had er te nuchter over gedacht. Het werd veel meer en ik voelde me als onder een douche van warme woorden en zegenbeden. En u als gemeente beloofde mij en het diaconale werk te steunen met gebed, mee denken of mee doen. En na de kerkdienst hebt u allen mij ook persoonlijk Gods zegen en veel vreugde in het werk toegewenst. Ik voelde me opgenomen in een gebeuren dat groter is dan wij – ik denk dat u die aanwezig was, dat ook hebt ervaren. Wie krijgt er nu op het werk nu zo’n ontvangst? Daarvoor wil ik u allen heel hartelijk bedanken.
Zo’n inspirerende ervaring geeft het enthousiasme om samen aan het werk te gaan voor en met mensen die te maken hebben met armoede en de gevolgen daarvan. Zij zelf hebben via de enquête begin dit jaar aangegeven waaraan zij het meeste behoefte hebben: een ambulant spreekuur, voorlichting om schulden te voorkomen en op te lossen, werkgelegenheidsprojecten – te beginnen met de Sociale Kruidenier. Met hartelijke groet, Kees Buist

Nieuwe ambtsdragers
De wijkkerkenraad heeft mevrouw Ingrid Kraayveld benoemd tot ouderling benoemd, locatie Shalomkerk. Indien vóór 26 april 2015 geen gegronde bezwaren bij de scriba zijn ingebracht zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers plaats hebben op zondag 3 mei 2015. Namens de wijkkerkenraad Den Haag-Zuidwest, Lia van den Bogaerdt, scriba, lia.bogaerdt@kpnplanet.nl
In de vergadering van de kerkenraad van 30 april 2015 zijn de volgende gemeenteleden genoemd als nieuwe ambtsdrager in onze wijkgemeente:Johan Bovenlander is bereid ouderling te worden en Henk Valstar op te volgen als voorzitter van de wijkkerkenraad.Bram van Dam is bereid vanuit onze wijkgemeente zitting nemen in het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Den Haag. Hij zal daarom binnen onze wijkgemeente bevestigd worden tot ouderling-kerkrentmeester.Ans Willemse heeft kortgeleden afscheid genomen als diaken vanuit onze wijkkerkenraad met bijzondere opdracht in het MCH-ziekenhuis. Mw. Greet Simeone is bereid haar op te volgen en zal dan in een dienst in het MCH worden bevestigd.Indien vóór 18 mei 2015 geen gegronde bezwaren (schriftelijk) zijn ingebracht bij de scriba zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers plaats hebben op zondag 24 mei 2015 in respectievelijk de Bosbeskapel en het MCH.

Kaartenmolen
Al bijna niet meer weg te denken: de kaartenmolen in het gemeentecentrum met daarin mooie zelfgemaakte kaarten in alle soorten en maten, voor iedere gelegenheid en voor elk wat wils. De kaarten zijn gemaakt door gemeenteleden en ter beschikking gesteld voor de verkoop. U kunt zelf uitzoeken en de kaarten afrekenen bij de koster. Er worden regelmatig nieuwe kaarten in de molen gezet. Door uw aankoop steunt u ons wijkwerk.

Abonnementsgeld Samenklank nog niet betaald?
Bij het aprilnummer van Samenklank was een acceptgiro gevoegd. De meeste abonnees hebben daarna het abonnementsgeld voor 2015 betaald. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan verzoeken wij u alsnog een dezer dagen € 10,- over te maken.
Gebruik bij voorkeur de acceptgirokaart voor uw betaling. Wanneer u elektronisch betaalt, dan graag bij het betalingskenmerk het referentienummer (zie acceptgirokaart) vermelden en ook het adres waarop u het blad ontvangt. Mocht u de acceptgirokaart kwijt zijn, het bankrekeningnummer (IBAN) is NL28INGB0003716265 t.n.v. Penningmeester Samenklank, Den Haag
.

Koororgel
Oplettende kerkgangers zullen zich de afgelopen weken hebben afgevraagd waar het koororgel (het Alexandre-harmonium dat we in februari inwijdden) is gebleven. Welnu, na amper een week bleek dit instrument door het extreem droge binnenklimaat in deze kerk volledig onbespeelbaar geworden. Het is inmiddels vervangen door een even waardevol instrument van de uitvinder van het harmonium, Alexandre Debain. Instrumenten van deze bouwer blijken in de praktijk iets minder gevoelig voor droogte, maar voor de zekerheid hebben we het tijdelijk in de ontmoetingszaal geplaatst. Inmiddels is advies gevraagd aan deskundigen hoe het binnenklimaat van onze kerk te verbeteren en vooral onder controle te houden. Als eerste stap zullen we de komende weken de luchtvochtigheid gaan monitoren om zicht te krijgen op het verloop daarvan in relatie tot de binnen- en buitentemperatuur. We houden u op de hoogte!

TV-Scherm
Vanaf 22 februari kunt u ook achterin de kerk zien wat er allemaal in het ‘liturgisch centrum’ gebeurt. Daartoe is een tv opgesteld die zicht geeft op wat er vooraan de kerk gebeurt. We hopen dat degenen die niet zo lang zijn en/of achteraan zitten, zo beter betrokken zijn bij de viering. Het is een proef en we houden ons aanbevolen voor uw reacties!

Gezocht: coördinator Samenklank.
Een paar maanden geleden is vanuit de redactie Samenklank de vacature gemeld van een zgn. coördinator. Het is intern niet gelukt daarvoor een vrijwilliger beschikbaar te vinden. Daarom nu een dringende oproep in de zondagsbrieven van de drie locaties.
Coördinator van Samenklank is een vitale functie en de hoeveelheid werk willen we absoluut niet onderschatten. Het is van groot belang om elke maand het contact te onderhouden met alle medewerkers van Samenklank en de voortgang van de werkzaamheden te bewaken.
Bij de contactpersonen van de locatiecommissies is een wat uitgebreidere taakinhoud bekend. Aan de hand daarvan kunnen belangstellenden zich een beter beeld vormen wat deze functie mogelijk van ze vraagt.
We zijn trots op een mooi en goed uitgevoerd wijkblad waar de redactie elke maand met hart en ziel aan werkt. Daarom een dringende oproep aan de gemeenteleden om de vacature van coördinator zo snel en goed mogelijk in te vullen. Gegadigden kunnen zich melden bij de scriba van de wijkkerkenraad: Lia van den Bogaerdt, lia.bogaerdt@kpnplanet.nl. We zien uw reactie graag tegemoet.

Werkzaamheden Abdijkerk
In het kader van het 10 jarig onderhoudsplan wat voor de Abdijkerk is opgesteld zal er maandag 2 februari een aanvang worden gemaakt met schilderwerkzaamheden in de Abdijkerk. De hal, trapgat en bovenverdieping van het gemeentecentrum zal worden voorzien van een nieuwe verflaag. Daar waar noodzakelijk zullen eerst de aanwezige scheuren worden gerepareerd. Aansluitend zal de consistoriekamer worden voorzien van nieuwe verf. Het houtwerk van de kozijnen is hier onlangs al gerepareerd. Deze werkzaamheden zullen ca. 2 weken in beslag nemen. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast.

Stoelen gemeentecentrum
In het gemeentecentrum staan ca. 75 stoelen rondom de tafels. De bekleding op de zittingen van deze stoelen is versleten en dient vervangen te worden. In eerste instantie was het de bedoeling om de rode stoelen uit de hal van de Ontmoetingskerk te verhuizen naar de Abdijkerk. Na het overbrengen van een aantal stoelen naar de Abdijkerk toe blijken deze stoelen groter te zijn dan de aanwezige stoelen. Hierdoor ontstaan er minder zitplaatsen in het gemeentecentrum. Ook passen deze stoelen niet onder de aanwezige tafels. In de laatste locatiecommisie vergadering is onlangs besloten om de aanwezige stoelen in het gemeentecentrum opnieuw te laten bekleden. Offertes hiervoor zijn inmiddels opgevraagd.

Predikantenbord
In de Abdijkerk hangt in de kerkzaal het predikantenbord “Gedenk uwer voorgangeren, die uw het woord gods gesproken hebben”. Hierop staan de namen vermeld van de predikanten die verbonden zijn geweest aan de Abdijkerk. Binnenkort zal het bord worden verwijderd en worden bijgewerkt met de namen van ds. Wietske Verkuyl en Ds. Nel van Dorp

IBAN bankrekeningnummers
Kerkbalans: NL 87 FVLB0 635814730 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente 's Gravenhage
Wijkwerk: NL33 INGB 0000 479964 t.n.v. Penningmeester Protestantse wijkgem. Loosduinen-Centrum
Diaconie: NL41 INGB 0000 2849 47 of NL39 INGB 0003 2751 05 t.n.v. Penningmeester Diaconie locatie Loosduinen
Samenklank: NL 28 INGB 0003716265 t.n.v. Penningmeester Samenklank
Collectebonnen: NL 46 INGB 0000076792 t.n.v. Protestantse Diaconie Den Haag

Luchtcirculatie in de kerkzaal
De Abdijkerk heeft ca. 300 zitplaatsen waar kerkbezoekers op de zondagochtend plaats kunnen nemen om de kerkdienst mee te maken. De laatste maanden is gebleken dat wij veel nieuwe kerkbezoekers welkom mogen heten in de Abdijkerk. Naast dat wij al deze (nieuwe) bezoekers welkom heten is het ook noodzakelijk om tijdens de kerkdiensten zorg te dragen voor aanvoer van (verse) zuurstof. Helaas is gebleken dat dit op een aantal zondagen niet voldoende was waardoor diverse kerkbezoekers tijdens de kerkdienst de kerkzaal helaas hebben moeten verlaten. Noodzakelijk is het daarom dat tijdens de kerkdiensten de deuren van de kerkzaal open blijven staan. Het betreft hier zowel de deuren naar de kloostergang, alsmede de deur naar de hoofdingang. Door het laten openstaan van deze deuren vindt er een goede luchtcirculatie in de kerkzaal plaats. Onlangs zijn er ook een aantal luiken in het plafond van de kerkzaal open gezet om de luchtcirculatie te bevorderen. Wij begrijpen dat met het openstaan van de deuren er ook een neven effect kan optreden namelijk die van tocht. Mocht u last ondervinden van tocht op uw zitplaats achter in de kerkzaal dan verzoeken wij u vriendelijk om een andere zitplaats te kiezen. Wij vragen uw begrip voor bovenstaand en vragen uw medewerking hierin. Onze koster Joke Voogel zal er tijdens de kerkdiensten erop toe blijven zien dat de deuren geopend blijven om de goede luchtcirculatie te garanderen.

Bij de laatste kerksluiting…
BAKENS UIT DE STAD - over het sluiten van Haagse kerken en hoe nu verder… is een uitgave van ds. Henk Onderstal en behandelt de gang van zaken rond de afgelopen kerksluitingen. Het gaat over de periode 2004 tot 2014, dus is het ook een stukje Haagse kerkgeschiedenis. Het is geschreven bij gelegenheid van de sluiting van de laatste van acht kerken, het Kruispunt, op zondag 22 juni. Een recensie is te vinden op de site van Kerk in Den Haag. “Bakens uit de stad” is verkrijgbaar vanaf 23 juni in diverse kerken en bij enkele boekwinkels, o.a. bij Kroon Kantoorboekhandel, Loosduinse Hoofdstraat 300 en Ichthus Boekhandel, Korte Poten 42.

Samenklank
De Samenklank is weer bij u bezorgd, tenminste… als u het abonnementsgeld hebt voldaan. Mocht u het blad niet gekregen hebben, terwijl u meent wel te hebben betaald, kunt u het beste even contact opnemen met de penningmeester René Denie, 070-3214112.
Voor het maken van dit blad, dat tien keer per jaar verschijnt, kunnen we nog wel wat redactionele ondersteuning gebruiken. Met name de locatie Abdijkerk is ondervertegenwoordigd. Vindt u het leuk om stukjes te schrijven, interviews te doen of juist meer bezig te zijn met praktische zaken, neem dan eens contact op met een van de leden van de redactie. De namen staan op pagina 2 links, in de colofon.

Het kerkelijk Bureau van de PGG
Het kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage en zijn medewerkers is verhuisd van de Diamanthorst 187 naar : Parkstraat 32 - 2514 JK Den Haag. Telefoonnummer blijft 070 - 3858707

Geluidsinstallatie Abdijkerk
Naar aanleiding van klachten over de geluidinstallatie in de Abdijkerk heeft er op vrijdag 18 april een gesprek plaats gevonden met de leverancier. Bij dit gesprek waren een aantal personen van de locatiecommissie, de koster en organist aanwezig. Zij hebben de klachten besproken met de leverancier die nader in ging op het gebruik en functioneren van de geluidsinstallatie. Aansluitend hebben er diverse testen plaatsgevonden in de kerkzaal, met als conclusie dat de geluidsinstallatie 100% in orde is en goed functioneert. Door de leverancier zijn een aantal aanbevelingen gedaan m.b.t. de juiste instellingen van de geluidsapparatuur bij diensten. Verder is er gekeken naar het juiste gebruik van de diverse microfoons. Hieruit kwam o.a. naar voren dat de microfoon die de voorganger draagt niet altijd op de juiste plaats wordt bevestigd en hierdoor komt het voor dat de spraak in sommige gevallen te zacht overkomt of wegvalt. Om dit probleem tegen te gaan is geadviseerd een ander –nieuw- type microfoon te gebruiken voor de voorganger. Na uittesten is direct besloten om tot aanschaf hiervan. Met Pasen is deze door ds. Wietske Verkuyl gebruikt met als resultaat een betere geluidskwaliteit. Deze nieuwe microfoon is niet meer bevestigd op de toga maar zit geklemd achter de oren waardoor hij te allen tijden op de juiste plek zit. Wij vertrouwen erop dat met deze aanschaf (€ 600,=) vanaf nu de klachten tot het verleden behoren en een ieder nu de voorganger goed en duidelijk kan verstaan.

Bedrijfshulpverlening in de Abdijkerk
Het is al weer enige tijd geleden dat er een oproep is gedaan voor Bedrijfshulpverleners (BHV) in de Abdijkerk. Alhoewel de naam het niet doet vermoeden zijn ook wij als kerk verplicht de Bedrijfshulpverlening geregeld te hebben. En dat is ook eigenlijk best logisch: we komen wekelijks met een grote groep mensen bijeen en er kan altijd iets gebeuren. Een bezoeker wordt onwel of de kerk dient n.a.v. een incident ontruimd te worden. Voor deze situaties moeten er in de kerk praktische zaken geregeld zijn; er moeten bijvoorbeeld verbandmiddelen aanwezig zijn, blusmiddelen, een ontruimingsplan, maar ook mensen die met deze zaken om kunnen gaan. Enige tijd geleden heeft er al een oproep plaats gevonden waarop een aantal gemeenteleden positief heeft gereageerd. De kerkrentmeesters zijn de reeds aanwezige lijst van BHV-ers aan het updaten en willen graag weten wie van de bezoekers een opleiding tot BHV-er heeft gedaan of bereid is om deze te volgen om beschikbaar te zijn als BHV-er in ons kerkgebouw. Kosten voor het volgen van deze cursus zijn voor rekening van de wijkgemeente. Onze koster Joke Voogel of Thea Wignand zien uw reactie graag tegemoet.
Leo HartmanVrijwilligers gevraagd ten behoeve van de kerkdiensten in woonzorgpark Loosduinen
Doordat veel vrijwilligers wegens hun leeftijd moeten stoppen met het vrijwilligerswerk tijdens de kerkdiensten op zaterdagavond in het woonzorgpark wordt de druk op de andere vrijwilligers groter. Daarom zoeken wij versterking voor de ploeg vrijwilligers. Lijkt het u leuk om één keer per maand eens te helpen tijdens deze diensten meldt u dan aan bij ds Yvonne Schoonhoven of Arie Cramer in het woonzorgpark. Alvast bedankt voor uw medewerking, Arie Oosterb

Plaatsen van fietsen bij de Abdijkerk
Naast de Abdijkerk staan fietsbeugels waartegen fietsen geplaatst kunnen worden. Door de groei van het aantal bezoekers worden er steeds vaker fietsen tegen en voor de (zij)gevels van de huizen naast de Abdijkerk geplaatst. De wijkraad van kerkrentmeesters hebben daarom opdracht gegeven om het aantal fietsbeugels naast de Abdijkerk uit te breiden. Op korte termijn zullen 7 fietsbeugels bij worden geplaatst. Verzoek om de fietsen hier tegenaan te plaatsen. Inkomsten uit collectes die periodiek plaats vinden met bestemming plaatselijk wijkaangelegenheden worden o.a. hiervoor aangewend.
Namens de wijkraad van kerkrentmeesters, Leo Hartman.

Koningslinde
Ter gelegenheid van de troonswisseling is er op zondag 12 mei om 11.30 uur in Loosduinen, voor het oudste gebouw van Den Haag, de “Abdijkerk” Willem III straat 36 op een feestelijke wijze een Koningslinde geplant. De proteststante wijkgemeente Loosduinen-Centrum bestaande uit de Ontmoetings- en Abdijkerk schenken deze boom aan de inwoners van het stadsdeel Loosduinen. Sinds het ontstaan van het Nederlands Koningshuis is het traditie om bij een troonswisseling een zogenoemde Koningslinde te planten. Het is een levend monument dat generaties lang herinnert aan dit historische moment. Stichting Nationale Boomfeestdag en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen hebben, in overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst, het initiatief genomen om deze bijzondere gebeurtenis in april te markeren door middel van het unieke project Koningsbomen.
In tal van plaatsen in Nederland herinnert een monumentale Koningslinde aan het begin van het koningschap van de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

Predikantenbord bijgewerkt
In de Abdijkerk hangt een bord met hierop de namen van de predikanten die in onze wijkgemeente zijn voorgegaan. Sedert de oprichting van de nieuwe wijkgemeente Loosduinen-centrum in 2005 maakten Meindert Burema en Herma Kamphuis deel uit van onze nieuwe wijkgemeente. Door de kerkenraad is in 2011, na hun vertrek, besloten dat beide namen worden vermeld op het bord met een aanvullende tekst dat in 2005 de nieuwe wijkgemeente Loosduinen-centrum is opgericht. Het bord is hiervoor de afgelopen weken van de muur gehaald en bijgewerkt, waarbij ook het lettertype van Jacob Korf is herschreven. Het bord hangt nu weer in volle glorie op zijn bekende plaats.

Paasnacht 2016

Afscheid Jacob Korf

De “Engel” Jacob Korf.

Op nieuwjaarsdag heeft Jacob Korf al een beetje als “Engel” afscheid genomen van “zijn” Abdijkerk, door als engel verschillende veertjes te verliezen aan gemeenteleden.
uur

Kerstmiddag voor ouderen boven de 70 jaar.

Het was weer een fantastische middag met elkaar om de Kerst te vieren. De abdijkerk zat helemaal vol. Er werden prachtige liederen gezongen, verschillende verhalen voorgelezen en natuurlijk ook heerlijk gegeten, gesnoept en gedronken. Het was de laatste keer dat dominee Jacob Korf aan deze middag meedeed.Samen met dominee Wietske Verkuyl had hij een van kleur verspringend lantaarntje op. Op naar volgend jaar om dan weer met elkaar dit Kerstfeest te vieren.

Gedachtenisdienst van de overledenen op 1 november

In een bomvolle Abdijkerk ( de mensen zaten achter het hek en in de Ontmoetingszaal) werden op 1 november j.l. de overleden gemeenteleden herdacht. Naast de prachtige liederen en de steun gevende preek, was het vooral het noemen van de namen en het aansteken van een kaars voor een ieder, een ontroerende gebeurtenis. Na afloop mocht men de kaars en de steen met de naam van de overledene erop, mee naar huis nemen.

Goede start!
Het was een goede start afgelopen zondag 5 oktober 2014. Veel gemeenteleden hebben meegedaan aan de verschillende workshops en met enthousiasme. De muzikale kwiz van Vincent bleek moeilijker dan gedacht. Men kon wel mee neuriën maar dan was het: Hoe heet het ook al weer? Een ieder die enig aandeel in de organisatie had, de uitvoerenden: zoals tentenbouwers, catering, baksters, koster, Tavenu, organist, predikanten, de workshop gevers en een ieder die ik nu vergeet, hartelijk dank. Zonder uw hulp was het niet de dag geworden die het nu was. Volgend jaar doen we het opnieuw. Ger van Vliet

VIERING van het NIEUWE JAAR 2015

Na de kerkdienst van 1 januari 2015 ‘s morgens werd er vrolijk feest gevierd. Het 'Oude Jaar 2014' (ds Jacob Korf) werd uitgeleide gedaan door het 'Nieuwe jaar 2015' (ds Wietske Verkuyl). Als een oude man werd het Oude Jaar binnengereden in een rolstoel. Het Nieuwe Jaar kwam kruipend (met een luier om) als baby achter het hek vandaan. Na enige tijd lukte het het Nieuwe Jaar op eigen benen te staan en een gesprek met het Oude Jaar te voeren. Het Oude Jaar zou eigenlijk moeten verdwijnen, maar werd door het Nieuwe Jaar verzocht toch nog een tijdje te blijven. Daarop werd een glas champagne geheven en een proost uitgebracht voor 2015. Alle aanwezigen gingen daarna vol goede moed en opgewekt naar huis.

16 november 2014: onthulling gedachtenistafel
Op zondagochtend 16 november is onze ‘gedachtenistafel' [1.371 KB] onthuld. Deze is gemaakt door Mary Zuidgeest en is geplaatst in de middelste nis in de noordmuur van de kerk.

Plaquette Ds Everts

In de morgendienst van 4 mei 2014 is de plaquette van ds. Van Evert (1903-1943) onthuld. Dit monument is afkomstig uit de Bethelkerk. Het wil de gedachtenis levend houden aan ds. Frits van Evert, de eerste predikant van de Loosduinse Bethelkerk. Hij stierf in kamp Vught op 31 januari 1943.

Artikel Samenloop juli/augustus 2014

Afscheid Jan Kramer.

Op vrijdag 11 april 2014 hebben we als gemeente afscheid genomen van Jan Kramer als koster van de Abdijkerk. Er was een receptie van 16.00-17.00 uur voor (zaken)relaties van Jan en Petra en 's avonds was er een gezellig samenzijn georganiseerd met een hapje en een drankje.

Drie-Koningenmaaltijd
Op donderdagavond 9 januari 2014 was er een 3 koningenmaaltijd in de Ontmoetingszaal van de Abdijkerk. Iedereen had iets lekkers meegebracht, maar de grap is elk jaar weer: wie treft de “boon” die in één van de broden zit. Ben jij de “gelukkige”, dan ben je de hele avond “koningin” of “koning”. Je wordt bediend en staat goed in de belangstelling!!!! Verder werd er geluisterd naar een verhaal en muziek. Aan de foto’s kunt u zien dat het een gezellige en snoeperige avond was. Volgend jaar weer? Hetty de Borst- van Setten.

De kerk komt naar je toe

Bouwen aan een sociaal netwerk
U bent vast benieuwd naar de voortgang van ons project ‘de kerk komt naar je toe’. Tot nu toe hebben we in drie wijken de projectbrieven verspreid en opgehaald: in de wijk achter de Loosduinse Hof (van de Duke Ellington- tot de Jules Massenetstraat), in Kijkduin (van de Heliotroop- tot de Machiel Vrijenhoeklaan) en in de wijk rond de Ontmoetingskerk (van de Cornelie van Zanten- tot en met de Pisuissestraat). In iedere wijk zijn er mensen die willen helpen met het rondbrengen en weer ophalen van de brieven. Soms levert dit een leuk gesprek op aan de deur, soms enkel een chagrijnig gezicht, maar elke keer is het weer spannend hoe mensen zullen reageren op ons initiatief. We benaderen iedereen die bij ons staat ingeschreven als gemeentelid en nodigen eenieder middels een brief uit om deel te nemen aan ons sociale netwerk. Veel mensen vinden het een goed initiatief en zijn blij dat de kerk nu eens niet voor geld komt, maar voor gemeenschap. “De kerk presenteert zich als gemeenschap en wórdt zo ook gemeenschap”, zei iemand. Anderen grijpen dit contact-moment aan om hun verdriet te uiten over de kerksluitingen. Dat is ook belangrijk: dat mensen de gelegenheid krijgen om zich te uiten. Weer anderen blijken zich er niet van bewust te zijn dat ze lid zijn van een kerk! Zij, en anderen, grijpen deze gelegenheid aan om zich te laten uitschrijven.
Wat levert het project op? Heel verschillende dingen… 1. Het levert contact op tussen een aantal actieve mensen in de wijk, die elkaar op een leuke manier beter leren kennen. 2. Het levert een opschoning op van de kaartenbak: er staan nu mensen op de lijst die al lang zijn verhuisd, of zelfs zijn overleden. 3. Mensen die zich willen laten uitschrijven, krijgen daartoe de gelegenheid. Ook dat is winst, want voor ieder lid dat staat ingeschreven moet de wijkgemeente geld afdragen aan de landelijke kerk. 4. Andere gemeenteleden grijpen dit moment aan om de band met de kerk te versterken, of weer op te pakken. 5. Je kunt niet altijd meten wat het resultaat van je werk is. Sommige mensen geven aan dat ze op dit moment niet mee willen doen in het netwerk, maar in de toekomst misschien wel. Het geeft mensen een aanknopingspunt om bij aan te haken.
De mensen die willen meedoen in het sociale netwerk van de kerk, geven veelal aan dat ze willen deelnemen aan een kennismakingsbijeenkomst in de buurt. Zo hebben we nu in de wijk achter de Loosduinse Hof een kennismakingsavond gehouden en hebben we in Kijkduin een kennismakingsavond en een kennismakingsmiddag georganiseerd. De bijeenkomsten waren heel plezierig en open. Uit deze eerste contacten in twee wijken zullen, naar het zich laat aanzien, vijf gesprekskringen ontstaan. Mensen vinden het leuk om met enige regelmaat bij elkaar te komen rond koffie en een thema. Deze kringen bestaan voor een deel uit mensen die al betrokken waren, voor een deel ook uit mensen die tot nu toe nergens aan deelnamen.

Een andere vrucht van dit project is de mantelzorgondersteuning, die ook wel ‘respijtzorg’ wordt genoemd. Mantelzorg is zwaar. Nu mensen langer thuis moeten blijven wonen, neemt de druk op mantelzorgers toe. Om te voorkomen dat zij eraan onderdoor gaan, organiseren we respijtzorg. Een aantal gemeenteleden is bereid om respijtzorg te bieden. Zij nemen de taken van de mantelzorger tijdelijk over, zodat deze met een gerust hart een poosje weg kan gaan, om boodschappen te doen of zich te ontspannen. Minka Veltman is degene die de respijtzorg coördineert (jovelt@ziggo.nl).
Leuk om te vermelden vind ik ook, dat er een aantal ‘koffiepunten’ zijn ontstaan naar aanleiding van dit project, onder andere in Kijkduin. In Kijkduin heb ik een jong stel ontmoet. Zij voelen zich niet meer aangetrokken tot de eredienst, maar willen best bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt. Zij hebben aangeboden om met het hele gezin het huis open te stellen voor ouderen die willen komen koffiedrinken. Een eerste koffiemiddag, in de zon in de tuin, heeft al plaatsgevonden. Dat was erg gezellig. Ook vlak bij de Abdijkerk stelt een gemeentelid zo nu en dan haar huis open voor buurtbewoners, om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.
Het is een mooi avontuur dat we zijn aangegaan met het project ‘de kerk komt naar je toe’. Er is van alles in beweging gezet en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Wat er mogelijk is, blijft echter afhankelijk van wat mensen er zelf van maken. Zoals het project zich nu ontwikkelt, kan ik in de komende tijd nog wel wat hulp gebruiken! Er zijn vooral mensen nodig die bereid zijn om de leiding van een gespreksgroepje op zich te nemen. Mensen die ervaring hebben met het leiden van groepen en die het leuk vinden om een gesprekskring te leiden, mogen zich bij mij melden! Ik ga proberen om een training te organiseren voor de gespreksleiders en wellicht kunnen we dan gezamenlijk materiaal ontwikkelen om uit te putten.
In de komende tijd gaan we aan de slag met de resultaten van de brievenactie in de wijk rond de Ontmoetingskerk en zullen we brieven gaan rondbrengen in de Dalenbuurt en in het deel van Nieuw-Waldeck waar Dekkershage in valt. Snel gaat het helaas niet, maar gestaag schrijden wij voort.
Wietske Verkuyl

LOOSDUINSE  VOLKSKERSTZANG  2014

Zondagmiddag 14 december 2014 werd de Loosduinse Volkskerstzang  ( een oecumenisch gebeuren ),   gevierd in de Abdijkerk van Loosduinen. Zoals al vele jaren lang, vroeger in de WSM garage, kon men meezingen met de bekende kerstliederen en luisteren naar een kerstverhaal.
Dit jaar werd er medewerking verleend door het Gezinskoor van de R.K. geloofsgemeenschap van Maria van Eik en Duinen en een sublieme soliste. Alle aanwezigen hebben genoten van deze “warme “  middag en mochten bij de uitgang een “engeltje “ meenemen, dat gevouwen is uit pagina’s van oude psalmboeken. (zie foto). Natuurlijk kon men ook weer een chocolade hulsttakje in de mond steken! Mocht u deze viering ook eens mee willen maken, dan bent u van harte welkom in 2015, maar dan wel in de R.K. kerk van Loosduinen.